Begripsbepalingen

Villa Magnolia  

De accommodatieverschaffer met wie de huurder een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Huurder / opdrachtgever
De opdrachtgever (aanmelder) of degene te wiens behoeve de door Villa Magnolia verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

De reservering / opdracht
De reservering behelst de overeenkomst tussen de huurder en Villa Magnolia, waarbij Villa Magnolia zich jegens de huurder verbindt tot verhuur van vakantiewoningen en huurder zich jegens Villa Magnolia verbindt binnen de gestelde termijnen te betalen voor deze diensten.

Artikel 1 : Verplichtingen van huurder en verhuurder
1.1  De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huurovereenkomst en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar/zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.

1.2  De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de huurovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de verhuurder van (voorzetting van) de huur worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de huurder niet kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van overmacht, wordt hem door de verhuurder restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan verleend.

1.3  Op haar/zijn/hun beurt is/zijn de verhuurder(s) verplicht tot nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de informatie die zij omtrent het gehuurde verstrekt hebben en omtrent hetgeen in de huurovereenkomst is vastgelegd. Hij/zij is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde verstoring van het huurgenot van de huurder, te beoordelen naar de maatstaf van de correcte verhuurder.

1.4  Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 2 : Reserveringsvoorwaarden 
2.1  Huurder doet bij Villa Magnolia een verzoek tot reservering van de villa voor een bepaalde periode. Dit verzoek dient via het online reserveringsformulier ingediend te worden.

2.2  Huurder dient Villa Magnolia te voorzien van benodigde NAW-gegevens, de gewenste huurperiode, de aanvangs- en vertrekdatum en het aantal gasten. Op verzoek van Villa Magnolia zal huurder een kopie van een legitimatiebewijs toesturen, dan wel tonen. De minimum leeftijd van de hoofdhuurder dient 25 jaar te zijn.

2.3  Villa Magnolia verstuurt per e-mail een bevestiging van de reservering. Huurder dient deze bevestiging binnen enkele dagen voor akkoord getekend te retourneren en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.4  De opdrachtgever is jegens Villa Magnolia gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt verstrekt.

2.5  Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt, zullen de daaraan verbonden kosten als vermeld in artikel 9.1 in rekening worden gebracht.

2.6  Alle mededelingen van Villa Magnolia of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 3 : Betalingen 
3.1 De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Villa Magnolia aangegeven termijn aan Villa Magnolia te zijn voldaan. Villa Magnolia is bevoegd zonodig de verschuldigde bedragen te incasseren. Villa Magnolia zal bij het aannemen van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen van 40% van de totale huursom (excl. borg).

3.2 Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging genoemde datum door Villa Magnolia te zijn ontvangen.

3.3 Indien de (aan-)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever in verzuim en wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Villa Magnolia heeft alsdan het recht de kosten als bedoelt in eerder genoemd artikel in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Artikel 4 : Huursom en overige kosten 
4.1 De huursom wordt bij reservering aan de huurder kenbaar gemaakt. In de huursom zijn elektra en water niet volledig inbegrepen


– Eindschoonmaak (€190,-)
– Toeristenbelasting (7%)
– Gebruik bedlinnen en hand- en keukendoeken en strandhanddoek

Artikel 5 : Aankomst en vertrek 
5.1  Huurder kan de villa op de overeengekomen dag van aankomst vanaf 16.00 uur betrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De sleutel wordt huurder overhandigd nadat de complete betaling inclusief borg is voldaan en huurder zich akkoord heeft verklaard met de algemene huurvoorwaarden.

5.2  Huurder dient de villa op de overeengekomen dag van vertrek voor 12.00 uur te verlaten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Huurder dient de sleutels en bijbehorende zaken te retourneren bij de aangewezen persoon. Tevens dient huurder eventuele schade en/of gebreken te melden bij de beheerder van Villa Magnolia. Zie ook artikel 6.2.

Artikel 6 : Borg
6.1  Huurder is verplicht tot het betalen van een borg ter hoogte van € 500,00. Deze borg dient bij de tweede betaling en binnen de gestelde termijn voldaan te zijn. Indien zaken ontbreken, dan wel schade vertonen of kapot zijn, dienen deze op de dag van aankomst in de villa per mail, telefonisch of persoonlijk gemeld te worden bij Villa Magnolia.

6.2  Indien schade en/of het ontbreken van zaken niet is gemeld, kan Villa Magnolia de huurder verantwoordelijk houden voor het toebrengen van de schade. Hiertoe zal de borg ingehouden kunnen worden en kan de huurder tevens aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7 : Huisdieren
7.1 Huisdieren zijn in Villa Magnolia niet toegestaan. Villa Magnolia behoudt zich het recht voor een reservering ongedaan te maken, indien door huurder niet aan de gemaakte afspraken wordt gehouden.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
8.1 Villa Magnolia zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

8.2 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de huurder is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reisverzekering danwel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) worden uitgesloten.

8.3 Villa Magnolia is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar beheerder(s) en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

8.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van de beheerder(s) van Villa Magnolia en/of de door deze ingeschakelde derden.

Artikel 9 : Annuleringscondities
9.1  Annulering door huurder, na online reservering. 
Binnen 2 weken voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom (excl. borg)
Tussen 1 maand en 2 weken voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom (excl. borg)
Tussen 1 en 2 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom (excl. borg)
Meer dan 2 maanden voor aankomstdatum: € 20,00 (reserverings- en adm. kosten)
Geheel kosteloos annuleren in het geval van een negatief reisadvies t.g.v. COVID-19. Omboeken kan uiteraard altijd in overleg met verhuurder

9.2  Annulering door Villa Magnolia 
Indien Villa Magnolia om welke reden dan ook genoodzaakt is een gemaakte reservering te annuleren, wordt de volledige (betaalde) huursom incl. borg aan de huurder teruggestort. Villa Magnolia is niet aansprakelijk voor iedere andere geleden schade met betrekking tot annulering door Villa Magnolia.

Contact informatie
Adres: Kaya Ártiko W17-18 | Vista Royal | Jan Thiel
info@villamagnoliacuracao.com

Boek nu!

Wilt u verblijven in onze luxe Villa Magnolia aan de Jan Thiel baai in Curaçao? Boek uw verblijf eenvoudig via onze website!

BOEK UW VERBLIJF »